Regulaminie korzystania z Serwisu Diabetee

Wstęp

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Diabetee.pl. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu Diabetee.pl.

Definicje

Serwis - dostępny pod adresem www.diabetee.pl umożliwiający Użytkownikowi dostęp do narzędzia organizacyjnego w postaci dziennika samokontroli cukrzycowej prowadzonego z wykorzystaniem strony internetowej oraz aplikacji na telefon komórkowy instalowanej przez Użytkownika.

Usługodawca - Versus Newtech sp. z o.o. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000423820, NIP 1132856112, który jest administratorem Serwisu oraz podmiotem będącym usługodawcą usług świadczonych elektronicznie przy wykorzystaniu Serwisu.

Użytkownik - osoba posiadająca aktywowane konto w serwisie internetowym Diabetee.pl

Konto – część Serwisu, dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu umożliwiająca wprowadzanie, przeglądanie oraz zarządzanie danymi wprowadzonymi przez Użytkownika.

Rejestracja w Diabetee

Do rejestracji w serwisie Diabetee wystarczy posiadać własny adres poczty elektronicznej email. Po wstępnej rejestracji za pomocą formularza po lewej stronie otrzymasz e-mail z linkiem do aktywacji konta.

Postanowienia ogólne

Aktualną obowiązującą wersję Regulaminu można zawsze znaleźć na stronie http://www.diabetee.pl/regulaminy

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2014 r. i stanowi oficjalny dokument określający zasady użytkowania Serwisu oraz prawa i obowiązki jego Użytkowników.

Rejestracja

Rejestracja w serwisie wymaga zaakceptowania postanowień Regulaminu.

Udostępniane usługi

Rejestracja w serwisie wymaga zaakceptowania postanowień Regulaminu.

Udostępniane usługi

Wraz z rejestracją Serwis udostępnia Użytkownikowi narzędzie aplikacyjne umożliwiające:

 1. bezpłatne:
  • zapisywanie pomiarów cukru we krwi, dawek insuliny oraz posiłków za pomocą aplikacji instalowanej na kompatybilnych modelach telefonów komórkowych
  • zapisywanie pomiarów cukru we krwi, dawek insuliny oraz posiłków za pomocą formularza umieszczonego na stronie WWW
  • prezentacja pomiarów cukru we krwi, dawek insuliny oraz posiłków na stronie WWW za pomocą wykresów i statystyk
  • generowanie raportów oraz wysyłanie ich na podany przy rejestracji adres email
 2. korzystanie z funkcjonalności płatnych obejmujących:
  • funkcjonalności modułu „menu diabetyka”
  • funkcjonalności modułu „jedz z głową”
  • lokalizacja aptek, przychodni i szpitali.

Warunki korzystania z Serwisu

Dostęp do Serwisu udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie, z zastrzeżeniem korzystania usług płatnych oferowanych przy wykorzystaniu Serwisu, o których mowa poniżej. Rejestracja w systemie jest darmowa i nie wiąże się z koniecznością poniesienia jakichkolwiek późniejszych kosztów, poza ponoszonymi przez Użytkownika kosztami połączeń internetowych, które są realizowane zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Użytkownik korzysta

Poza okresami promocyjnymi dostęp do usług płatnych udostępnianych w ramach Serwisu wymaga opłacenia abonamentu okresowego. Udostępnianie usług odpłatnych odbywa się na podstawie postanowień odrębnego regulaminu oraz innych uzgodnień poczynionych pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem.

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest używanie przez Klienta oprogramowania, sprzętu i narzędzi niezbędnych do korzystania przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Firefox. Aby dokonać rejestracji i używać serwisu, konieczne jest posiadanie adresu email.

Użytkownik korzysta z Serwisu dobrowolnie i w każdej chwili ma prawo do usunięcia swojego Konta.

Usługodawca może wykorzystać lub udostępnić osobom trzecim zgromadzone w ramach Konta Użytkownika dane w postaci zanonimizowanej i uniemożliwiającej powiązanie tych danych z danymi osobowymi Użytkownika.

Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz z zawarciem pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem Serwisu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnienia treści Serwisu bez konieczności sporządzenia odrębnego dokumentu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnienia treści Serwisu następuje wraz z zakończeniem korzystania z Serwisu. Umowy dotyczące poszczególnych usług udostępnianych przy wykorzystaniu Serwisu zawierane są na okresy ustalone przez Strony na podstawie złożonych oświadczeń woli.

Zakazane jest wprowadzanie przez użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obraźliwych, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.

Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Treści zawarte w Serwisie, w szczególności teksty, grafiki, znaki towarowe, logotypy, zdjęcia i programy nie mogą być kopiowane bądź powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy lub podmiotu będącego dysponentem praw do tychże treści. Klient zobowiązany jest do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.

Reklamacje

W przypadku wystąpienia problemów z Serwisem, Użytkownik może skorzystać z adresu email reklamacja@diabetee.pl albo wysłać stosowne zawiadomienie w formie pisemnej pod adres Versus Newtech sp. z o.o., ul. Kamionkowska 51, 03-812 Warszawa.